Cramo Care -käytäntö

Cramo haluaa toimia suunnannäyttäjänä edistettäessä kestävää kehitystä laitevuokrausalalla, joten pyrimme jatkuvasti pienentämään koko arvoketjumme ympäristövaikutuksia. Vuokraamme turvallisia, luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja asiakkaillemme, jotta he pystyvät saavuttamaan tai ylittämään sidosryhmiensä vaatimukset ja odotukset.

Asiakaspalvelu – Customer Care

Asiakkaidemme tärkeimmät huolenaiheet – rakennustyömaiden turvallisuus, resurssitehokkuus ja järkkymätön liiketoiminnan etiikka – ovat meille aina ensisijaisia. Cramo auttaa asiakkaitaan luomaan turvallisia työympäristöjä, vähentämään energiankäyttöä, rajoittamaan ilmastovaikutuksia ja minimoimaan turhan kulutuksen. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ovat ratkaisevan tärkeässä osassa, kun kehitämme kestäviä vuokralaiteratkaisuja edelleen.

Työntekijät – Employee Care

Cramo tarjoaa kaikille työntekijöilleen turvallisen ja kannustavan työpaikan, jossa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat miehet ja naiset saavat yhtäläiset kehittymismahdollisuudet. Haluamme tarjota kannustavan ympäristön niin ammatilliseen kuin henkilökohtaiseen kehittymiseen. Järjestelmällinen ja ennalta ehkäisevä suhtautuminen turvallisuuteen on aina etusijalla.

Ympäristökysymykset – Environmental Care

Cramo pyrkii olemaan ilmaston ja luonnonvarojen kannalta tehokkain vuokrausratkaisuja tarjoava yritys. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ilmastovaikutustamme vähentämällä energiankäyttöä ja päästöjä, vaihtamalla uusiutuviin energianlähteisiin, vähentämällä materiaalien käyttöä ja kierrättämällä materiaaleja, vähentämällä jätettä ja käsittelemällä ongelmajätteen oikein. Teemme hankintapäätöksissä, toimittajien valinnassa ja vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa ympäristöasioita koskevia varotoimia.

Yhteisövastuu – Social Care

Cramo pyrkii olemaan vastuullinen yrityskansalainen, joka edistää kestävää tulevaisuutta sekä tuottaa arvoa kaikille sidosryhmilleen ja yhteisölle. Haluamme olla aktiivisessa roolissa niissä yhteisöissä, joissa toimimme, ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan paikallisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin.

Yhteinen Cramo Care  -ohjelma

Ohjesäännössämme määritetään Cramo Care  ohjelmaa koskevat tavoitteemme. Niiden saavuttamiseksi olemme laatineet konserninlaajuisen rakenteen ja yhteisen kulttuurin, jota Cramon hallintojärjestelmä tukee. Teemme aina liiketoimintaa eettisellä, avoimella ja lainmukaisella tavalla, pidämme lakisääteisiä vaatimuksia perusedellytyksinä ja pyrimme aina ylittämään ne. Järjestelmällinen ja ennalta ehkäisevä suhtautuminen työsuojeluun ja ympäristöasioihin on avainasemassa menestyksemme kannalta niin sisäisesti kuin toiminnassamme asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Pyrimme jatkuvaan kehittymiseen, jotta pystymme noudattamaan sitoumustamme sekä varmistamaan ratkaisujemme laadun ja merkityksellisyyden. Se ei kuitenkaan vielä riitä meidän maailmassamme. Pyrimme kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja edistämme yhteisiä kehityshankkeita asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa saavuttaaksemme tavoitteemme.

Cramo Care on meidän tapamme toteuttaa ja seurata konsernin yritysvastuuta. Näin varmistamme, että toimintamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.

Me haluamme olla esikuva kestävässä kehityksessä

Meille kestävä liiketoiminta tarkoittaa jatkuvaa ponnistelua sen eteen, että kehitymme kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella – talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun alueilla. Tässä onnistumme keskittymällä toimenpiteisiin, jotka ovat sidosryhmillemme tärkeitä ja tuottavat niille lisäarvoa.

Yritysvastuuohjelma Cramo Care ja eettiset toimintaperiaatteet muodostavat perustan, jonka pohjalta koordinoidaan ja seurataan kaikkea kestävän kehityksen eteen tekemäämme työtä.

Kestävyystavoitteitamme ovat muun muassa tuotteiden ja palvelujen luotettavuus, liiketoiminnan eettisyys, mukava, turvallinen ja ketään syrjimätön työpaikka sekä se, että omalla toiminnallamme ja vuokraamillamme tuotteilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön.