Cramo Care – menestyksekäs strategia

Cramo Care – menestyksekäs strategia tuo kestävän kehityksen näkökulman kaikkeen Cramon toimintaan

Toinen ammattimaisen jakamisen piirre on sen läheinen yhteys vastuulliseen jakamiseen

Siihen kuuluu muun muassa liiketoiminta, jossa yhdistyvät vapaiden resurssien kysyntä ja tarjonta. Ammattimaisen jakamistalouden puitteissa toimivat hyötyvät fyysisten resurssien vastuullisesta käsittelystä: kun toimittajat valitaan huolellisesti, voidaan varmistaa sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioiminen myös muissa arvoketjun osissa. Huolellinen huolto, kunnossapito ja päivittäminen pitävät laitteiden suorituskyvyn hyvänä tai parantavat sitä. Käyttäjien kouluttaminen ja ohjeistus takaavat turvallisen käsittelyn, ja järjestelmällisyys vaiheittaisessa käytöstäpoistossa tehostaa uudelleenkäyttöä ja kiertoa.

Taustalla vaikuttavat tekijät

Cramo Care on kestävän kehityksen strategia, joka tukee Cramon liiketoimintaa seuraavilla tavoilla:

 • Se maksimoi mahdollisuutemme vaikuttaa myönteisesti sidosryhmiimme
 • Se auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tiukimmatkin kestävää kehitystä koskevat tavoitteensa ja kehittämään uusia toimintatapoja
 • Se auttaa meitä täyttämään sijoittajien odotukset, jotka koskevat niiden muiden kuin taloudellisten riskien pienentämisestä ja tuoton maksimoimista
 • Se auttaa työpaikkaa suuntautumaan tulevaisuuteen ja välittämään työntekijöistä, mikä auttaa heitä tekemään parhaansa
 • Se valmistaa organisaatiotamme tulevaisuutta varten täyttämällä standardointilaitosten kehittyvät vaatimukset ja luomalla tehokkaita toimintoja
 • Se auttaa kohdentamaan vuoropuhelua, viestintää ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Viimeaikaiset kehityssuunnat

2016–2017 Cramo kehitti uuden kestävän kehityksen ohjelman ja aloitti sen toteuttamisen. Vision kuvauksena on ”Kestäviä ratkaisuja vastuullisella jakamisella”. Ohjelman osat ovat:

 • uusi kestävästä kehityksestä vastaavan johtajan toimi konsernin laajemmassa johtoryhmässä
 • strateginen tavoitteiden analysointi, joka perustuu uudistettuun aineellisuuden analyysiin ja Cramon roolin analysointiin arvoketjussa
 • uusi strategia, jolla integroidaan kestävän kehityksen näkökulma kaikkiin liiketoimiin. Sen perustana on kestävä kehitys keinona varmistaa pitkäaikainen kasvu (uusien ratkaisujen ja uusien markkinoiden avulla), pääoman tuotto (tehokkaan toiminnan avulla) ja riskinhallinta. Myös henkilöstön kehittämistoiminto nähdään oleellisena osana kestävää kehitystä, liiketoiminnan etiikkaan keskittymistä, organisaation toimintaa sekä resurssien ja henkilöstön hallintaa.
 • uusi Cramo Care päälliköiden organisaatio kaikissa maissa ja yksiköissä
 • Cramo Care (Customer Care eli asiakaspalvelu, Employee Care eli työntekijät, Environmental Care eli ympäristökysymykset ja Social Care eli yhteisövastuu), joka perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän kehityksen ohjelmiin ja ohjenuoriin, jotka kattavat kaikki sidosryhmien tärkeimmät painopistealueet ja Cramon merkittävän vaikutuksen koko arvoketjussa
 • uusi kestävän kehityksen menettelyohje
 • uudistetut eettiset toimintaperiaatteet
 • uudet toimittajien eettiset toimintaperiaatteet
 • yli 20 yrityksen ulkopuolisille ilmoitettua tavoitetta ja suorituskykymittaria, joiden avulla varmistetaan toimintamme avoimuus kaikille sidosryhmillemme
 • strategiset, innovaatioihin keskittyvät kumppanuushankkeet yhdessä merkittävimpien asiakkaidemme, jakamistalouden toimijoiden ja muiden kestävän kehityksen sidosryhmien kanssa

Tähänastiset saavutuksemme

Sisäiset asenteet ja johdon osallistuminen

Kestävästä kehityksestä on tullut aiempaa vetävämpi käsite: sitä ei enää pidetä liiketoiminnasta erillisenä aiheena tai vuokraustoimialan ”koristeena”. Asemastaan riippumatta kaikki esimiehet ymmärtävät, että Cramo Care ohjelma mahdollistaa kasvun (valikoiman uudet tuotteet ja palvelut, uudet asiakassegmentit), riskien alentamisen (uudet säädökset, maine, resurssien vähäisyyden aiheuttamat toiminnan keskeytykset tai yhteisölle aiheutuvat riskit) ja pääoman tuoton (kustannusten alentaminen sisäisen tehostamisen avulla, parempi arvolupaus).

Kiinnostus kestävään kehitykseen kasvaa niin Cramon työntekijöiden ja paikallisjohdon kuin konsernijohdon ja hallituksen (sekä tarkastajien) keskuudessa. Helmikuussa 2018 pidettiin kaikkien aikojen ensimmäinen erillinen hallituksen kokous, jonka ainoat aiheet olivat kestävä kehitys sekä muut kuin taloudelliset tiedot ja suoritukset.

Paremmat suorituskykymittarit

Osa yrityksen ulkopuolisille kerrotuista tavoitteista (https://www.cramogroup.com/en/cramo-care/) on vuosikohtaisia, mutta suurin osa niistä koskee meneillään olevaa strategista jaksoa (2020 suhteessa vertailukohtana olevaan vuoteen 2016).
Jo vuonna 2017 useimmilla alueilla tapahtui parannuksia. Seuraavassa on huomattavimpia saavuttamiamme tuloksia:

 • Vuoden päätteeksi jo 48 prosenttia sopimustoimittajista oli allekirjoittanut keväällä 2017 käyttöön otetut toimittajien eettiset toimintaperiaatteet
 • Vuokrattujen työmaatilojen ja moduulien energiankulutus laski vuonna 2017 noin kaksi prosenttia vuoteen 2016 verrattuna
 • Luokkien (scope) 1 ja 2 energiankulutus suhteessa liikevaihtoon laski lähes kuusi prosenttia. (Lasku on vielä merkittävämpi, kun huomioidaan erään maan raportointivirhe vuoden 2016 vertailukohtaa määritettäessä)
 • Työtapaturmat (LTIR-arvona eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä mitattuna) vähenivät 13,7:stä 9,9:ään

Paikallinen hankekehitys

Cramo Care päällikön tehtävänä on koordinoida paikallisorganisaation eri Care-aihealueiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Näitä alueita ovat esimerkiksi henkilöstön kehittämistoiminto sekä laadun, ympäristöasioiden ja työsuojelun johtaminen. Lisäksi he toimivat yhteyshenkilöinä konsernin tavoitteiden ja vaatimusten sekä paikallisen toteuttamisen välillä. Useimmat Cramo Care päälliköt ovat myös asiantuntijoita.

Näin ollen Cramo Care päällikköorganisaatio on luonut Cramo-maiden ja eri toimintojen käyttöön uuden alustan kokemusten vaihtamista ja parhaista käytännöistä kertomista varten.

Seuraavassa on esimerkkejä onnistuneista paikallisista hankkeista, jotka leviävät nyt organisaatiossa

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyvä hanke Ruotsista: Tavoitteena oli palkata vähintään 30 naista toimipisteverkkoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Cramo Sweden pyrki tavoitteeseen usein erilaisin toimin, kuten pitämällä avoimien ovien päivän kansainvälisenä naistenpäivänä, tekemällä yhteistyötä ammattitaitoisten naisten palkkaamiseen erikoistuneiden rekrytointiyritysten kanssa ja perustamalla naisverkostoja kaikille Cramon alueille. Tavoite 30 naisen palkkaamisesta ylittyi. Ruotsin toimipisteverkkoon palkattiin vuonna 2016 yhteensä 36 naista. Naisten määrä toimipisteverkossa nousi siis 81:een vuonna 2016, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 55. Helmikuussa 2018 luku oli 93.

Työmaalla tapahtuvien onnettomuuksien vähentämiseen pyrkivä aloite Suomesta: Vuonna 2012 Cramo Finlandin työtapaturmien määrä oli Suomen rakennusteollisuuden keskitasolla (LTIR-arvo yli 40), joten yritys aloitti sen järjestelmällisen alentamisen. Uudet OHSAS 18001 vaatimusten mukaiset prosessit, ohjeet ja menettelytavat otettiin käyttöön. Kaikki toimipisteet ja logistiikkakeskukset velvoitettiin havainnoimaan vaaratekijöitä ja arvioimaan riskejä järjestelmällisesti. Laadittavat raportit, analyysit ja korjaustoimet ovat avoimesti kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Vuonna 2013 Cramo Finland sai sertifikaatin työterveys- ja työturvallisuusjohtamisesta, ja samana vuonna tapaturmien määrä putosi 41,6:sta 20,9:ään. Vuoden 2016 alusta alkaen Cramo Finlandilla on ollut aktiivinen turvallisuustoimikunta, johon kaikki esimiehet kuuluvat. Tammikuussa 2018 tapaturmien määrä oli 10,15, ja vuoden 2018 kokonaistavoitteena on alle 8.

Voimakkaampi keskittyminen jätteen käsittelyyn ja kierrättämiseen: Useimmissa Cramo-maissa jätteiden lajittelu ja kierrätys on jo kauan ollut arkipäivää. Joissakin maissa tehokas jätteenkäsittely on kuitenkin haastavaa paikallisten olosuhteiden vuoksi. Vuoden 2017 aikana Tšekin tasavallan ja Slovakian Cramo-yhtiöt selvittivät mahdollisuutta varustaa kaikki toimipisteet ja pääkonttori lajitelluille jätteille varatuilla konteilla sekä varmistaa niiden säännöllinen tyhjentäminen ja asianmukainen dokumentointi. Suunnitelman toteuttaminen aloitetaan vuonna 2018. Virossa Cramo liittyi vuonna 2017 Estonian PackCycling (EPC) järjestelmään, joka mahdollistaa toimitettujen pakkausten pakkausmateriaalin lajittelun ja kierrättämisen.

Muita mielenkiintoisia esimerkkejä on vuosikertomuksessa ja kestävän kehityksen raportissa.

Uutiset