cramo-why-rent-from-cramo

Cramon eettiset toimintaperiaatteet toimittajille

Lainsäädännön ja toimintatapojen noudattaminen.
Emme koskaan tingi periaatteistamme.

Paikallisten lakien noudattaminen

Toimittaja noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. Jos näiden toimintaperiaatteiden vaatimukset ovat paikallisia lakeja tiukemmat, toimittaja noudattaa näitä periaatteita.

Korruption vastaisuus ja oikeudenmukainen kilpailu

Toimittaja kilpailee oikeudenmukaisesti eikä ota osaa korruptioon missään muodossa. Korruptiota on myös kiristys ja lahjonta. Arvostamme hyviä yhteistyösuhteita, mutta lahjojen tai promootioiden ei tule koskaan vaikuttaa liiketoiminnassa tehtäviin päätöksiin.  On ensiarvoisen tärkeää, että Cramo vastaa kaikista omista kustannuksistaan. Hyväksymme kohtuulliset edustuskulut työlounaalla tai -päivällisellä, mutta emme hyväksy tapahtumamaksujen tai matka- tai majoituskustannusten korvaamista toimittajiltamme. Emme vastaanota lahjoja toimittajiltamme.

Ihmisoikeudet

Toimittaja kunnioittaa ja tukee toiminnassaan ihmisoikeuksia ja tekee kohtuulliset toimet varmistaakseen, ettei liiketoiminnallaan osallistu ihmisoikeusrikkomuksiin. 

Hyvä työympäristö
Työelämän standardit ja työolosuhteet

Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Toimittaja varmistaa, että työympäristö on turvallinen ja että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot, koulutus, tilat, tarvikkeet ja suojavarusteet terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi.

Syrjintä

Toimittaja ei suvaitse syrjintää, häirintää tai vähemmän suotuisaa kohtelua sukupuolen, iän, etnisen taustan, tiettyyn ikäryhmään kuulumisen, uskonnon, ammattiyhdistyksessä toimimisen, raskauden tai muun laissa määritellyn syyn takia.

Pakkotyö tai pakollinen työ

Toimittaja varmistaa, että kaikki työntekijät ja vuokratyöntekijät tekevät työtä omasta tahdostaan ja ovat vapaita irtisanoutumaan kohtuullisessa ajassa. Kenenkään työntekijän tai vuokratyöntekijän ei ole pakko tallettaa rahaa, passiaan, opiskelutodistuksiaan tai muuta vastaavaa asiakirjaa työnantajalle työnsaannin ehtona.

Lapsityövoima

Toimittajan palveluksessa ei työskentele ketään, joka on ikänsä puolesta oppivelvollinen tai alle 15-vuotias. Toimittaja varmistaa, että vähimmäisiän ylittävien, mutta alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työolot eivät vaaranna heidän koulutustaan, terveyttään tai turvallisuuttaan.

Epämääräiset työsuhteet

Toimittaja varmistaa, etteivät työsuhteet aiheuta työntekijöille turvattomuutta tai aseta heitä sosiaalisesti tai taloudellisesti haavoittuvaan asemaan. Kaikki työ on tehtävä tunnistetussa ja dokumentoidussa työsuhteessa, eikä toimittaja käytä alihankintaa työntekijöiden oikeuksien heikentämiseen.

Oikeudenmukainen korvaus

Toimittaja maksaa työntekijöilleen vähintään joko valtion määrittelemää tai työehtosopimuksen mukaista palkkaa sen mukaan, kumpi on korkeampi.

Yhdistymisvapaus ja oikeus neuvotella työehdoista

Toimittaja kunnioittaa työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattijärjestöjä ja liittyä niihin sekä neuvotella työehdoista yhteisesti sekä yksilöllisesti. 

Vastuullinen yrityskansalaisuus
Emme koskaan tingi julkisista tai sosiaalisista velvoitteistamme.

Myönteinen suhtautuminen ympäristökysymyksiin

Toimittaja tekee varotoimia ympäristöhaasteiden vuoksi sekä tekee aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi toiminnassaan.

Turvallisten tuotteiden suunnittelu

Toimittaja vakuuttaa, että sen tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa, tuotannossa ja toimituksessa on käytössä asiaankuuluva tieto turvallisuudesta ja että ne ovat turvallisia silloin, kun niitä käytetään niille määriteltyyn tarkoitukseen.

Läpinäkyvä viestintä

Toimittaja tiedottaa jatkuvasti ja säännöllisesti sidosryhmiä toiminnastaan ja noudattaa soveltuvia pörssitoimintaa koskevia sääntöjä. 

Toimintaperiaatteiden noudattaminen ja seuranta

Toimittaja toimittaa Cramolle kaikki sen pyytämät tiedot näistä toimintaperiaatteista. Toimittajan on välittömästi oltava yhteydessä Cramoon, jos sillä on kysyttävää näiden toimintaperiaatteiden soveltamisesta käytännössä. Toimittajan on myös oltava välittömästi yhteydessä Cramoon ja raportoitava kaikki toiminta, joka rikkoo näitä eettisiä toimintaperiaatteita, tapahtuipa rikkomus toimittajan omassa toiminnassa tai sen toimitusketjussa.

Cramo Care on meidän tapamme toteuttaa ja seurata konsernin yritysvastuuta. Näin varmistamme, että toimintamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.

Me haluamme olla esikuva kestävässä kehityksessä

Meille kestävä liiketoiminta tarkoittaa jatkuvaa ponnistelua sen eteen, että kehitymme kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella – talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun alueilla. Tässä onnistumme keskittymällä toimenpiteisiin, jotka ovat sidosryhmillemme tärkeitä ja tuottavat niille lisäarvoa.

Yritysvastuuohjelma Cramo Care ja eettiset toimintaperiaatteet muodostavat perustan, jonka pohjalta koordinoidaan ja seurataan kaikkea kestävän kehityksen eteen tekemäämme työtä.

Kestävyystavoitteitamme ovat muun muassa tuotteiden ja palvelujen luotettavuus, liiketoiminnan eettisyys, mukava, turvallinen ja ketään syrjimätön työpaikka sekä se, että omalla toiminnallamme ja vuokraamillamme tuotteilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön.