Eettiset toimintaperiaatteet

CRAMO – Vuokraustoimialan esikuva

Eettiset toimintaperiaatteet

Sitoumuksemme – lahjomattomuus kaikessa toiminnassamme

Cramo on täyden palvelun tarjoaja, joka vuokraa koneita ja laitteita rakennusalan ja teollisuuden yrityksille sekä julkiselle sektorille ja kuluttajille.

Palvelemme yli 150 000:ta asiakasta. Menestyksemme pohjautuu suhteisiin – niin kollegoiden, asiakkaiden, sijoittajien kuin muidenkin osapuolten kanssa. Näiden suhteiden kulmakiviä ovat lahjomattomuus ja luottamus.

Tavoitteenamme on olla vuokraustoimialan esikuva, joka tarjoaa kestäviä huipputason ratkaisuja. Esikuvana näytämme asiakkaillemme, että suunnittelemme ja toteutamme palvelumme tiukkojen eettisten vaatimustemme mukaisesti. Vaatimuksemme perustuvat arvoihimme ja sitoumukseemme toimia oikein.

Teemme liiketoimintapäätöksiä päivittäin. Nämä eettiset toimintaperiaatteet auttavat tekemään liiketoimintapäätöksiä ja toimimaan tavalla, jonka takana on helppo seistä. Ne myös tukevat eettisten pulmien ratkaisemisessa.

Odotamme kaikkien työntekijöidemme tuntevan Cramon käytännöt ja menettelytavat, joiden avulla määrittelemme ja ohjaamme hyvän työntekijän käyttäytymistä ja tiedotamme siitä.Cramon johtoryhmä ja hallitus tukevat täysin näitä eettisiä toimintaperiaatteita. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki Cramon työntekijät noudattavat näitä periaatteita kaikessa liiketoiminnassa ja sidosryhmäsuhteissa.

Puheenjohtajan allekirjoitus

”Brändimme ja maineemme ovat tärkein omaisuutemme. Olemme kaikki velvollisia ylläpitämään sidosryhmiemme luottamusta liiketoimintaamme kohtaan.”
Veli-Matti Reinikkala, hallituksen puheenjohtaja

Eettiset toimintaperiaatteemme

Olemme kaikki vastuussa tiukkojen eettisten vaatimustemme noudattamisesta sekä sen vaalimisesta, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat Cramoon. Näissä eettisissä toimintaperiaatteissa kerrotaan, miten odotamme kaikkien työntekijöidemme käyttäytyvän niin omassa toiminnassaan kuin Cramon liiketoiminnassa.

Meidän tulee tehdä asioita, jotka ovat oikein – ei vain niitä, jotka ovat sallittuja. Eettiset toimintaperiaatteemme pohjautuvat kansallisten lakien, verosääntöjen ja muiden määräysten noudattamiseen, eikä niissä ole tinkimisen varaa. Menemme kuitenkin vieläkin pidemmälle näissä eettisissä toimintaperiaatteissa. Haluamme antaa ohjeita eettisiin pulmiin tavalla, joka auttaa tekemään oikeita ratkaisuja päivittäisessä työssä.

Cramo on laatinut myös erilliset eettiset toimintaperiaatteet toimittajille, koska kannustamme yhteistyökumppaneitamme noudattamaan samanlaisia tiukkoja eettisiä vaatimuksia.

Sinun vastuullasi on pyytää tarvittaessa apua tai neuvoja. Kysy aina itseltäsi: ”Toiminko nyt Cramon parhaaksi?” Jos et ole varma oikeasta toimintatavasta, kysy neuvoa esimieheltäsi.

”Me kaikki saatamme kohdata liiketoiminnassa eettisiä pulmatilanteita, joiden ratkaiseminen ei aina ole helppoa. Yksi helppo tapa arvioida toiminnan asianmukaisuutta on kysyä itseltään, lukisiko mielellään tapahtuneesta sanomalehden etusivulta.”
Maria Karlsson, johtaja, kestävä kehitys

Lainsäädännön ja toimintatapojen noudattaminen – emme koskaan tingi periaatteistamme

Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys ovat tärkeitä Cramon menestymisen kannalta. Haluamme asiakkaidemme luottavan siihen, että toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja laillisesti. Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti, ja samoin meidän tulee kohdella myös toisiamme.

Kaikella toiminnallamme on väliä. Siksi haluamme päivittäisten päätöstemme perustuvan hyvään, rehelliseen liiketoimintaan, jotta voimme ylläpitää pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiimme, jakelijoihimme ja toimittajiimme.

Älä anna tai ota vastaan lahjusta. Älä tarjoa, ota vastaan tai pyydä mitään arvokasta vastineeksi aiemmasta tai tulevasta suotuisasta päätöksestä tai kohtelusta.

Älä anna tai ota vastaan voitelurahaa. Älä anna tai lupaa kenellekään taloudellista tai muunlaista etua virallisten velvollisuuksien hoitamisesta sopimattomalla tavalla.

Kaikkien annettujen tai saatujen lahjojen ja aiheettomien luontoisetujen on oltava kohtuullisia ja liiketoiminnallisesti perusteltuja. Missään tapauksessa ei tule koskaan tarjota tai ottaa vastaan vieraanvaraisuutta, joka saattaisi synnyttää velvollisuudentunteen, vaarantaa ammatillisen harkintakyvyn tai luoda vaikutelman harkintakyvyn vaarantumisesta. Työntekijöiden ei tule milloinkaan tarjota lahjoja tai luontoisetuja julkisen sektorin edustajille.

Arvostamme hyviä yhteistyösuhteita asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa, mutta maksamme itse omat kulumme. Kerro esimiehellesi kaikista tarjotuista tai saaduista lahjoista tai luontoiseduista.

Eturistiriidat. Meidän on vältettävä kaikkia tilanteita, jotka voivat luoda ristiriidan oman etumme ja Cramon edun välille tai antaa vaikutelman eturistiriidan syntymisestä. Eturistiriita on syntynyt, jos loogisesti ajatteleva henkilö pitää kyseenalaisena sitä, ovatko tarkoitusperäsi Cramon edun mukaisia.

Edistämme reilua kilpailua. Älä koskaan tee kilpailijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa sopimusta asiakkaiden, toimittajien, markkinoiden, tuotteiden, ostojen, palveluiden tai myyntialueiden jakamisesta tai rajoittamisesta – älä edes keskustele tällaisista asioista heidän kanssaan.  Älä myöskään tee kilpailijoiden kanssa sopimusta hintojen tai hintoihin liittyvien ehtojen asettamisesta.

Noudatamme arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä emmekä käytä sisäpiiritietoa omaksi tai kolmannen hyväksi.

”Pitkällä aikavälillä menestyksemme kulmakiviä ovat rehelliset ja luottamukselliset suhteet asiakkaisiimme ja kumppaneihimme. Teemme joka päivä liiketoimintapäätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Emme voi antaa henkilökohtaisen hyödyn vaikuttaa liiketoiminnallisiin päätöksiin, ja olemme kaikki velvollisia ylläpitämään tiukkaa vaatimustasoamme. Mikään mahdollisesti laiton toimi ei ole sen riskin arvoinen, että vahva, arvokas brändimme tuhoutuisi.”
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja

Hyvän työympäristön luominen – arvostamme osaamista ja asiakaskeskeisyyttä

Kun työntekijöistä pidetään huolta, asiakkaatkin ovat tyytyväisiä. Cramolla on 15 maassa 2 500 työntekijää, jotka luovat yhdessä erinomaista arvoa asiakkaille ja varmistavat, että Cramo saa pidettyä johtavan markkina-asemansa. Pyrimme luomaan myönteisen työympäristön, jossa otetaan huomioon monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet sekä sovitetaan erilaiset kokemukset, taidot ja osaamisalueet asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Haluamme tarjota kiinnostavia työpaikkoja, joissa kaikilla on mahdollisuus kehittyä.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Työturvallisuudessa on kyse työntekijöiden hyvinvoinnin suojelemisesta ja miellyttävän työympäristön luomisesta. Pyrimme antamaan työntekijöille hyviä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, työn rikastuttamiseen ja vastuualueiden kasvattamiseen.

Syrjintää tai häirintää ei suvaita, ja niihin tulee puuttua aktiivisesti. Syrjintä tarkoittaa vähemmän suotuisaa kohtelua sukupuolen, iän, etnisen taustan, uskonnon, ammattiyhdistyksessä toimimisen, raskauden tai muun laissa määritellyn syyn takia. Häirintä taas tarkoittaa näiden syiden varjolla tapahtuvaa uhkailemista, loukkaamista tai nöyryyttämistä.

Pakkotyötä ei suvaita missään arvoketjumme osassa, ja siihen tulee puuttua aktiivisesti. Pakkotyö on mitä tahansa vastentahtoista työtä, jota tehdään rangaistuksen uhalla. Lapsityövoiman käyttö riistää lapsilta lapsuuden ja haittaa heidän fyysistä ja henkistä kehitystään.

Työehtosopimusneuvottelut. Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta muodostaa haluamiaan ammattijärjestöjä ja liittyä niihin sekä neuvotella työehdoista yhteisesti sekä yksilöllisesti. Pyrimme tukemaan näitä oikeuksia silloin, kun yhdistymisvapautta ja oikeutta neuvotella työehdoista on rajoitettu.

Yrityksen omaisuuden väärinkäyttö. Yrityksen omaisuutta ei saa käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin kuin harvoissa tapauksissa ja ainoastaan nimenomaisella suostumuksella. Yrityksen omaisuuteen lasketaan kaikki Cramon omistamat resurssit, oikeudet ja varallisuus – esimerkiksi laitteet, ajoneuvot, immateriaaliomaisuus ja prosessit.

Vastuullinen yrityskansalaisuus – emme koskaan tingi julkisista tai sosiaalisista velvoitteistamme

Cramo on tehnyt pitkäaikaisen sitoumuksen toimia yhteiskunnan jäsenenä toisista välittäen. Haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen ja edistää kestävää tulevaisuutta. Asiakkaamme ovat huolissaan rakennustyömaiden turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Heidän luottamuksensa on meille tärkeää, joten suunnittelemme ja toteutamme palvelumme erittäin tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukaisesti ympäristöä ajatellen.

Terveys ja turvallisuus. Pyrimme varmistamaan, että tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa, tuotannossa ja toimituksessa on käytössä asiaankuuluva tieto turvallisuudesta ja että ne ovat turvallisia silloin, kun niitä käytetään niille määriteltyyn tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelu. Ympäristö on merkittävä huolenaihe asiakkaillemme ja yksi Cramon prioriteeteista. Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä.

Yhteisöjen toimintaan osallistuminen. Toimimalla paikallisissa yhteisöissä vahvistamme suhteitamme pitkällä aikavälillä ja vaikutamme yhteisöihin myönteisesti. Yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtyjä lahjoituksia ja sponsorointia ei tule kuitenkaan käyttää lahjonnan korvikkeena tai keinona saada aiheetonta etua päätöksentekijöiltä.

Alan järjestöt. Cramon tulee aktiivisesti tukea alan standardien kehitystä ja muita keinoja toimialamme vahvan kehittämisen varmistamiseksi.

Poliittiset lahjoitukset. Cramo ei tue yksittäisiä poliitikkoja tai puolueita.

Läpinäkyvä viestintä. Tarjoamamme tieto on tarkkaa ja johdonmukaista. Toimitamme sidosryhmillemme ajankohtaista tietoa pörssitoimintaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Kaikkien markkinointimateriaalien ja -toimien tulee olla kunnioittavia, eikä muita saa halventaa.

”Ympäristöystävällisyys on yksi keskeisistä myyntivalteistamme.  Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että pyrimme aina aktiivisesti pienentämään ympäristöjalanjälkeämme. Emme hyväksy tietoisten ympäristöriskien ottamista, sillä ne voivat tuottaa vakavaa haittaa sekä luonnolle että brändillemme.”
Maria Karlsson, johtaja, kestävä kehitys

Tietosuoja

Kunnioitamme työntekijöidemme, liikekumppaniemme ja sidosryhmiemme tietosuojaa. Henkilötietoja kerätään ja käytetään vain liiketoiminnan kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen keräämisessä ja käyttämisessä noudatetaan aina tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuoja asetuksia.

Eettisten toimintaperiaatteiden seuranta – otamme mielellämme vastaan palautetta

Cramolla on väärinkäytöksistä ilmoittamista koskeva järjestelmä, jonka kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä eli toimista, jotka eivät ole yhtiön arvojen mukaisia ja voivat vahingoittaa yksilöitä, yhtiötämme tai ympäristöä.

Väärinkäytöksistä ilmoittamista koskeva järjestelmämme on varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmä, jonka avulla vähennetään riskejä. Se on tärkeä työkalu, jolla varmistetaan yhtiön hallintotavan tiukkojen vaatimusten noudattaminen sekä pidetään yllä asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta toimintaamme. Mahdolliset esiin tuomasi huolenaiheet otetaan vakavasti ja käsitellään reilusti ja pikaisesti. Cramo käsittelee tiedusteluja tahdikkaasti ja luottamuksellisesti.

Jos haluat tehdä nimettömän ilmoituksen, käytä verkkopalveluamme, jota ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja WhistleB, Whistleblowing Centre. Mene sivulle https://report.whistleb.com ja syötä yrityksemme koodi CCWBS.

Cramolla ei suvaita kostotoimia. Ilmoittamisesta ei aiheudu riskiä, että menettäisit työsi tai saisit jonkin rangaistuksen tai muulla tavalla joutuisit epäedulliseen asemaan. Hyvässä uskossa toimittaessa ei haittaa, vaikka epäily osoittautuisi virheelliseksi.


Eettiset toimintaperiaatteet
Cramo edellyttää kaikkien työntekijöidensä lukevan nämä eettiset toimintaperiaatteet ja noudattavan niitä. Näiden periaatteiden jonkin osan laiminlyönti on vakava rikkomus, joka voi johtaa kurinpitotoimiin, myös irtisanomiseen

Kysyttävää?
Sinun tulisi aina olla varma tekemistäsi ratkaisuista. Jos jokin päätös ei sovi yrityskulttuuriimme tai et löydä pulmaasi apua tästä oppaasta, kysy neuvoa esimieheltäsi.