Hallitus

Hallitus vastaa Cramo-konsernin hallinnosta ja asianmukaisesta johdosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi varmistaa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiökokouksen antamia ohjeita.

Cramon hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määritellään hallituksen työjärjestyksessä sekä konsernin Toimintaperiaatteet-asiakirjassa. Viimeksi mainittu toimii myös konsernin Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä –asiakirjana operatiiviselle johdolle. Hallituksen työjärjestystä päivitetään tarvittaessa vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä.

Hallituksen jäsenet (5–8) valitsee varsinainen yhtiökokous. Jäsenten toimikausi kestää vuoden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Cramon hallituksen kokoonpanon on oltava sellainen, että hallitus voi hoitaa tehtäviään tehokkaasti. Kokoonpanossa on myös otettava huomioon yhtiön toiminnan ja kehitysvaiheen vaatimukset. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sekä ehdokkaiden henkilötiedot on sisällytettävä yhtiökokouskutsuun. Cramo Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä.

Hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää, että jäsenistä on läsnä vähintään puolet. Toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla sekä talous- ja rahoitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin johtoryhmän muut jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin esittääkseen hallituksen pyytämiä tietoja tai saatuaan kutsun kokoukseen. Hallitus pääsee rajoittamattomasti käyttämään yhtiön tietoja ja saa säännöllisesti raportteja yhtiön toiminnasta. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan kokouksissa, joihin osallistuu yhtiön avainhenkilöitä. Lisäksi hallituksen jäsenet käyvät tutustumassa liiketoimintayksiköihin. Tarkoituksena on esitellä uusille jäsenille Cramon sisäisiä ohjaus- ja toimintatapoja. Myös kautensa päättävät hallituksen jäsenet auttavat uusia jäseniä orientoitumaan yhtiöön ja hallituksen tehtäviin.

Hallituksen puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Esityslista, joka sisältää kaikki tarpeelliset tiedot yhtiön rakenteesta, toiminnasta ja markkinoista, taloudellisesta tuloksesta ja rahoituksesta, henkilöstöstä ja investoinneista sekä näihin asioihin liittyvistä riskeistä, jaetaan vähintään viisi päivää ennen hallituksen kokousta. Hallitus suorittaa vuosittain toimintansa itsearvioinnin hallitustyöskentelyn kehittämiseksi. Itsearviointi toteutetaan keskustelemalla hallituksen toiminnasta ja työskentelytavoista hallituksen kokouksen yhteydessä. Hallituksen puheenjohtaja alustaa  itsearviointia koskevan keskustelun ja johtaa sitä asianomaisessa kokouksessa. Kukin hallituksen jäsen ja koko hallitus arvioivat jäsenten riippumattomuuden vuosittain ja aina tarvittaessa.

Cramon hallituksen, joka on yhtiön korkein hallintoelin, sekä sen valiokuntien kokoonpanoissa on otettu huomioon monimuotoisuuteen liittyvät seikat, kuten sukupuli ja aikaisempi kokemustausta. Cramo tavoittelee riittävää monimuotoisuuttaa edistääkseen avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Lisäksi riittävä monimuotoisuus edistää hyvää hallintotapaa. Nimitystoimikunta huomioi monimuotoisuuden valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäseniksi.

Seuraava kuva havainnollistaa hallituksen vuosittaista toimintakalenteria:

cramo_image_2

Hallituksen jäsenet vuonna 2018

Hallituksen puheenjohtajana toimi 28.3.2018 asti Veli-Matti Reinikkala jäseninä Erkki Stenberg (varapuheenjohtaja), Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Caroline Sundewall.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Veli-Matti Reinikkala, Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä AnnaCarin Grandin. Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Perttu Louhiluodon.

Jäsenistä Veli-Matti Reinikkala, Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson ja Caroline Sundewall ovat riippumattomia yhtiöstä sekä suurimmista osakkeenomistajista. Joakim Rubin ja Raimo Seppänen ovat yhtiöstä riippumattomia, mutta riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miehiä.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot löytyvät tästä.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017

Hallituksen puheenjohtajana toimi 30.3.2017 asti Helene Biström ja jäseninä Erkki Stenberg (varapuheenjohtaja), Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Caroline Sundewall.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Erkki Stenberg, Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Reinikkala. Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Erkki Stenbergin.

Jäsenistä Veli-Matti Reinikkala, Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall ovat riippumattomia yhtiöstä sekä suurimmista osakkeenomistajista. Joakim Rubin ja Raimo Seppänen ovat yhtiöstä riippumattomia, mutta riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä yksi on nainen ja kuusi miehiä.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot löytyvät tästä.

Hallitustyöskentely vuonna 2017

Cramon hallitus kokoontuu säännöllisesti ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2017 hallitus piti kahdeksan kokousta.

Vuonna 2017 Cramo asetti uudet konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ja jatkoi konsernirakenteensa muovaamista. Cramo myi konevuokrausliiketoimintansa Tanskassa, Latviassa ja Kaliningradissa ja vahvisti siirtokelpoisten tilojen tarjontaansa Tanskassa. Lisäksi Cramo allekirjoitti 50 miljoonan euron pitkäaikaisen lainasopimuksen Euroopan investointipankin kanssa tukeakseen innovatiivista liiketoimintamalliaan. Kaikki mainitut asiat vaativat hallituksen työtä ja valvontaa vuonna 2017.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Cramon hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017:

NIMI ASEMA HALLITUKSEN KOKOUKSET TARKASTUSVALIO-
KUNNANKOKOUKSET
PALKITSEMIS- VALIOKUNNAN KOKOUKSET
Veli-Matti Reinikkala, 30.3 lähtien Puheenjohtaja 7 / 7 3 / 3 (Puheenjohtaja)
Erkki Stenberg Varapuheenjohtaja 7 / 8 8 / 8
Peter Nilsson Jäsen 8 / 8 4 / 4
Joakim Rubin Jäsen 8 / 8 8 / 8 (Puheenjohtaja)
Raimo Seppänen Jäsen 8 / 8 4 / 4
Caroline Sundewall Jäsen 8 / 8 8 / 8
Perttu Louhiluoto Jäsen 8 / 8 6 / 6
Helene Biström,
29.3 asti
Puheenjohtaja 1 / 1 1 / 1

Lisätietoja hallitustyöskentelystä ja kokouksista vuonna 2017 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017. Tiedot hallituksen vuonna 2017 saamista palkkioista löytyy Palkka- ja palkkioselvityksestä 2017.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.