Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Riskienhallinnan muodostama kokonaisuus on merkittävä osa Cramo-konsernin valvontajärjestelmää. Sen tarkoituksena on varmistaa, että konsernin liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja että niitä arvioidaan ja seurataan jatkuvasti. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on Cramo-konsernin strategiaprosessiin, operatiiviseen suunnitteluun, päivittäiseen päätöksentekoon ja toiminnan valvontaan integroitu jatkuva prosessi. Se on myös osa konsernin sisäistä valvontaa.

Hallitus, konsernijohto ja konsernin talous- ja rahoitusosasto ovat vastuussa strategisten, operatiivisten ja rahoitusriskien, olosuhde- ja ympäristöriskien sekä näihin liittyvän vakuutusturvan hallinnasta. Toimitusjohtajat laativat lisäksi vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä maakohtaisen riskiprofiilin. Riskiprofiili ja siihen liittyvä riskienhallintaohjelma mukautetaan kyseistä tytäryhtiötä vastaavaksi.

Osana strategista suunnittelua Cramo on tunnistanut voitettavat taistelut -tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä riskejä sekä konsernin että toimintamaiden tasolla. Riskialueet on asetettu tärkeysjärjestykseen vaikutuksen laajuuden ja todennäköisyyden perusteella. Myös toimintasuunnitelma riskien minimoimiseksi on laadittu.

Strategian seurantaan kuuluu ennakoivien indikaattoreiden aktiivinen seuranta, jonka avulla pyritään havaitsemaan muutokset markkinaolosuhteissa tai yhtiön toiminnassa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennakoivat indikaattorit voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin indikaattoreihin. Ulkoisia indikaattoreita ovat esimerkiksi bruttokansantuotteen ja rakentamisen kasvuvauhti sekä luottamusindeksit. Sisäisiä indikaattoreita ovat esimerkiksi vuokrauskaluston käyttöasteet. Cramo seuraa varsinaisten indikaattorien lisäksi myös useita päivittäisessä vuokraustoiminnassa ilmeneviä heikkoja signaaleja.

riskienhallinta2010_fin

Vuokrausliiketoimintojen toiminnallinen suojaus

Cramo on luonut joukon toiminnallisia suojauksia ja joustokohtia, jotka lisäävät vuokrausliiketoiminnan sopeutumiskykyä ja vähentävät altistumista riskeille.

Cramo keskittyy vähentämään asiakasriskejään kasvattamalla, laajentamalla ja tasapainottamalla asiakaskuntaansa siten, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista ja asiakassegmenteistä vähenee. Lisäksi, Cramon toiminnan laaja maantieteellinen kattavuus pienentää maantieteellistä riskialttiutta.

Lisäksi Cramo rajoittaa pääomavaltaisuuttaan konserninlaajuisella kalustonhallinta- ja rahoitusstrategialla. Cramon kalustonhallintastrategian ansiosta konserni voi nopeasti reagoida kysynnän muutoksiin joko siirtämällä kalustoa laajan kansainvälisen toimipisteverkostonsa sisällä tai myymällä ylimääräistä kalustoa vakiintuneiden myyntikanavien kautta. Kaluston rahoitusstrategia auttaa Cramoa luomaan joustavan rahoitusyhdistelmän, joka vastaa niin pitkäaikaisiin kaluston rahoitustarpeisiin kuin lyhytaikaisiin kysynnän muutoksiinkin kustannustehokkaasti ja riskejä minimoiden.

Cramon liiketoimintamalli sisältää lisäksi useita joustavuutta lisääviä elementtejä, kuten vuokratyövoiman käytön ja yrittäjävetoiset toimipisteet.

Valmiussuunnittelu läpi koko liiketoimintasyklin

Cramon valmiussuunnitelmassa määritellään toimet, joihin ryhdytään markkinoiden kääntyessä laskuun niin konserni- kuin tytäryhtiötasollakin. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Cramon valmiussuunnitelmaan liittyvät toimet keskittyvät suunnitteluun ja liiketoimintaympäristön aktiiviseen seurantaan. Ennakoivista indikaattoreista ja keskeisistä tunnusluvuista tehtävät johtopäätökset otetaan huomioon päivittäisissä päätöksissä toimintasyklin vaiheesta riippumatta. Lisäksi Cramo pyrkii jatkuvasti parantamaan vuokrausliiketoiminnan toiminnallisia suojauksia.

Laskusuhdanteessa tai kriisissä ennakoivia indikaattoreita käytetään tilanteen vakavuuden tunnistamiseen ja määrittämiseen. Valmiussuunnitelmia otetaan käyttöön tilanneanalyysin pohjalta. Valmiussuunnitelman mukaisia toimia laskusuhdanteessa ovat mm. investointien vähentäminen, käyttöleasingillä rahoitetun kaluston palauttaminen, organisaation ja toimipisteverkoston uudelleenjärjestely, kaluston siirrot ja myynnit, alihankintatyön vähentäminen sekä erilaiset kiinteiden kulujen leikkaukset.

Vastuu riskienhallinnasta

Vastuu konsernin riskienhallintaprosessien toimivuuden ja kattavuuden valvonnasta ja varmistamisesta kuuluu hallitukselle. Hallitus määrittelee yhtiön riskinsietokyvyn vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Konsernin operatiivinen johto vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä tavoitteita uhkaavien riskien valvonnasta ja hallinnasta. Operatiivinen johto on sitoutunut tukemaan riskienhallintatoimien toteuttamista kaikin tavoin sekä varmistamaan riskienhallintaprosessin toimivuuden ja riittävien resurssien saatavuuden.

Riskien arvioinnin koordinoinnista vastaa konsernin talous- ja rahoitusosasto, joka myös tukee johtoa, liiketoimintayksikköjä ja tukitoimintoja riskienhallintaohjelman toteuttamisessa. Osasto on vastuussa yksiköiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä toteutuksen valvonnasta.

Konsernin talous- ja rahoitusosastoon kuuluva sisäisen tarkastuksen yksikkö keskittyy riskienhallintaprosessin arviointiin ja tekee läheistä yhteistyötä yrityksen riskienhallintatoiminnon kanssa.

Liiketoimintayksiköt ja yritystoiminnot tunnistavat ja arvioivat omien vastuualueidensa merkittävät riskit osana suunnitteluprosessia ja huolehtivat korjaustoimenpiteiden lisäksi sovitusta raportoinnista.

Lisätietoja taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta löytyy Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.