Merkittävimmät riskit ja riskienhallintatoimet

Cramo-konsernin liiketoiminnan kehitys perustuu osittain yritysostoihin. Yritysostojen riskit liittyvät muun muassa paikallisten markkinoiden tuntemukseen, asiakkaisiin, avainhenkilöihin ja toimittajiin. Tavoitteena on ottaa riskit huomioon huolellisen valmistelun ja yrityskauppojen järjestelmällisen seurannan avulla.

Riskienhallinnan tarkoitus on turvata Cramo-konsernin pitkän aikavälin kilpailukyky. Hallitus ja konsernijohto ovat vastuussa strategisten, operatiivisten ja rahoitusriskien, olosuhde- ja ympäristöriskien sekä näihin liittyvän vakuutusturvan hallinnasta.

Liiketoimintariskien hallinta

Cramo-konsernin liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi yleinen aktiivisuus rakentamis- ja kiinteistömarkkinoilla, joilla kausivaihtelut ovat tyypillisiä. Toisaalta konserniin eivät vaikuta yksittäiset asiakkaat tai hankkeet, koska sillä on useille markkinoille ulottuva laaja asiakaskunta. Yhtiön vuokrauskaluston käyttöasteen jatkuva hallinta ja optimointi ovat konsernille erittäin tärkeitä menestystekijöitä.

Konsernin johtoryhmä ja hallitus arvioivat konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden taloudellista tulosta kuukausittain. Liiketoiminnan riskejä vähentää konsernin vuokrauskaluston jakautuminen alueellisesti useisiin toimipisteisiin neljässätoista maassa.

Rahoitusriskien hallinta

Konserni rahoittaa toimintansa tulorahoituksen lisäksi pankkilainoilla ja koneiden leasing-sopimuksilla. Konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat rahavirran korkoriski, valuuttariski, luottoriski ja likviditeettiriski. Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseen voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia, kuten koronvaihtosopimuksia. Valuuttariski muodostuu pääasiassa nettosijoituksista ulkomaisiin yksiköihin sekä valuuttamääräisistä lainoista, ja suojausinstrumentteina on käytetty valuuttatermiinejä. Konserniyhtiöiden ostot ja myynnit tehdään pääasiassa kunkin yksikön toimintavaluutassa, ja siten konserni ei altistu merkittävässä määrin näihin transaktioihin liittyville valuuttakurssiriskeille.

Konsernirahoitus tunnistaa, analysoi ja hallitsee rahoitusriskejä yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa.

Ympäristöriskien hallinta

Cramo-konsernin ympäristöystävällisen toiminta-ajatuksen tavoitteita ovat asiantuntevasti huollettujen laitteiden korkea käyttöaste sekä laitteiden ja energiankulutuksen aiheuttaman ympäristökuormituksen minimointi. Cramo kiinnittää tähän erityistä huomiota vuokrattavia koneita ja laitteita ostaessaan. Cramo-konsernin laadunhallintajärjestelmää ohjaa Det Norske Veritasin myöntämä ISO 9001 -laatusertifikaatti, joka kattaa yhtiön toiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Cramon toiminnot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Lisäksi Cramon toiminnot Suomessa ja Ruotsissa on sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän mukaisesti.

Vakuutusturva

Kattava vakuutusturva on olennainen osa Cramo-konsernin riskienhallintaa. Toimiva johto arvioi jatkuvasti vakuutusturvan riittävyyttä ja kattavuutta.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.