Muu johto

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja,  yhtiön kolmen liiketoiminta-alueen johtajat sekä neljä konsernipalveluiden johtajaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain.

Konsernin johtoryhmän vastuulla on hallituksen tekemien strategisten päätösten toteuttaminen sekä Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä- ja Toimintaperiaatteet-asiakirjoissa määriteltyjen menettelytapojen toteuttaminen ja valvonta. Lisäksi se valvoo ja ohjaa tytäryhtiöiden tulosta ja toimintaa. Konsernin johtoryhmä vastaa Cramo-konsernin operatiivisesta johtamisesta.

Tietoa Cramo-konsernin johtoryhmän jäsenistä ja heidän vastuualueistaan löytyy täältä. Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja taloudelliset etuudet löytyvät Palkka- ja palkkioselvityksessä 2019.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Kunkin toimintamaan kotipaikassa toimiva toimitusjohtaja toimii kyseisen tytäryhtiön toimitusjohtajana. Koko maan toimitusjohtajat toimivat myös maajohtajina.

Toimitusjohtajat vastaavat päivittäisestä liiketoiminnasta strategian, Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä- ja Toimintaperiaatteet-asiakirjoissa määritettyjen periaatteiden sekä muiden Cramo Oyj:n ja kunkin tytäryhtiön hallituksen määrittämien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajat raportoivat esimiehilleen ja toimintayhtiön hallitukselle säännöllisesti yhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnasta.

Konsernin johdon tapaaminen

Konsernin johdon tapaaminen pidetään kerran vuodessa. Tapaamiseen osallistuvat konsernin johtoryhmä, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä muu keskeinen henkilöstö. Kokous kestää kaksi päivää.

Konsernin johdon tapaamisessa käsitellään strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Keskustelut toimivat seuraavan vuoden toiminta- ja rahoitussuunnittelun pohjana. Lisäksi johdon tapaamisten tarkoituksena on jakaa tietoja ja tietämystä johdon kesken. Näin varmistetaan Cramon parhaiden käytäntöjen tehokas toteuttaminen.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.