Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta tukee hallitusta palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät:

  • Laatii hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan nimittämisestä sekä hänen työsuhteensa ehdoista;
  • Arvioi toimitusjohtajan suoriutumista;
  • Valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän palkkioihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat;
  • Valmistelee konsernin palkitsemispolitiikan hallituksen hyväksyttäväksi;
  • Valmistelee yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita, mukaan lukien vuositulokseen perustuvat ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ja -politiikat;
  • Seuraa konsernijohdon palkitsemisen kehittymistä kansainvälisesti yhtiön verrokkitoimialoihin verrattuna; ja
  • Palkitsemisvaliokunta vastaa varsinaisessa yhtiökokouksessa mahdollisiin palkka- ja palkkioselvitystä koskeviin kysymyksiin.


Vuosi 2019

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi 28.3.2019 asti Veli-Matti Reinikkala ja jäseninä Peter Nilsson ja Raimo Seppänen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2019 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. Reinikkala ja Nilsson ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Seppänen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

Vuosi 2018

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi 28.3.2018 asti Veli-Matti Reinikkala ja jäseninä Peter Nilsson ja Raimo Seppänen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2018 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. Reinikkala ja Nilsson ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Seppänen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2018.

Lisätietoja valiokunnan kokouksista ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2018 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.