Sisäinen valvonta

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden määrittelystä ja prosessin toiminnan seurannasta. Näin varmistetaan konsernin kannattava toiminta.

Cramo on määritellyt sisäisen valvonnan prosessiksi, jota toteuttavat hallitus, johto ja Cramon henkilöstö kaikilla tasoilla. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa johdon kohtuullinen varmuus siitä, että

  • toiminnot ovat tehokkaita, toimivia sekä strategian ja tavoitteiden mukaisia;
  • taloudellinen raportointi ja johdon saamat tiedot ovat luotettavia, täydellisiä ja ajantasaisia; ja
  • konserni noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä Cramon sisäisiä toimintaohjeita.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.