Sisäiset valvontatoimet

Cramon sisäinen valvonta koostuu hallitus- ja johtoryhmätason toiminnoista sekä talous- ja laskentatoiminnoista. Valvontatoimilla tarkoitetaan toimintaohjeita ja menettelytapoja, joilla varmistetaan, että johdon antamia ohjeita noudatetaan. Lisäksi ne auttavat varmistamaan, että yrityksen tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien osalta ryhdytään tarvittaviin toimiin. Organisaation kaikille tasoille on määritetty valvontatoimet, joilla varmistetaan, että kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä, sisäisiä toimintaohjeita ja eettisiä arvoja noudatetaan. Niihin kuuluvat muun muassa hyväksynnät, valtuutukset, tarkastukset, täsmäytykset, suoritusten seuranta, omaisuuden suojaaminen ja tehtävien eriyttäminen.

Konsernin liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat ovat vastuussa omien alueidensa lainsäädännön ja määräysten kehityksen seuraamisesta ja asianmukaisesta tiedottamisesta organisaatiolle. Liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat vastaavat riittävien valvontatoimien sekä määräyksiä koskevan koulutuksen järjestämisestä yksikössään.

Lisätietoja taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta löytyy Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.