Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävissä.

Tarkastusvaliokunta hoitaa seuraavia tehtäviä:

  • Seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia
  • Valvoo taloudellista raportointia
  • Seuraa konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta
  • Käsittelee taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja
    riskienhallinnan kuvausta yhtiön julkaisemassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Seuraa yhtiön ja konsernin lakisääteistä tilintarkastusta
  • Arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta yhtiöstä, erityisesti tilintarkastettavalle yhtiölle suunnattujen tilintarkastukseen liittyvien palvelujen osalta
  • Valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen
  • Arvioi poikkeuksellisten tai merkittävien liiketoimien vaikutuksia

Seuraava kuva havainnollistaa tarkastusvaliokunnan vuosittaista toimintakalenteria:

cramo_image_4

Vuosi 2017

Varsinaiseen yhtiökokoukseen, 30. maaliskuuta 2017, asti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Joakim Rubin ja valiokunnan jäseninä toimivat Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 30.3.2017 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Joakim Rubin ja jäseniksi Perttu Louhiluoto, Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall. Louhiluoto, Stenberg ja Sundewall ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Rubin on riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton suurimmista osakkeenomistajista.

Vuosi 2016

Varsinaiseen yhtiökokoukseen, 31. maaliskuuta 2016, asti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Leif Boström ja valiokunnan jäseninä toimivat Eino Halonen, Joakim Rubin ja Caroline Sundewall.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 31.3.2016 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Joakim Rubin ja jäseniksi Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall. Stenberg ja Sundewall ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Rubin on riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton suurimmista osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2016 kahdeksan kertaa, joista kaksi oli puhelinkokouksia.

Lisätietoja valiokunnan kokouksista ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2016 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.