Toimitusjohtaja

Cramo Oyj:n toimitusjohtaja, joka toimii myös konsernijohtajana, hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Edellä mainittujen lainmukaisten vaatimusten ja hallituksen päätösten toimeenpanon lisäksi toimitusjohtajan vastuulle kuuluvat erityisesti liiketoiminnan tavoitteiden seuranta, omistaja-arvon lisääminen, yhtiön toiminnan kannattavuus ja tehokkuus sekä investointien toteuttaminen hallituksen määräämissä rajoissa. Cramo on laatinut sisäisen asiakirjan hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon hyväksymisvaltuuksista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen toimisuhteensa ehdot. Hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa vuosittain. Kuukausipalkan ja luontoisetujen lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu vuotuiseen tulospalkkioon sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmiin.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaiset taloudelliset etuudet selostetaan Palkka- ja palkkioselvityksessä 2018.

Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi toimitusjohtajaa tai muuta konsernin johtoryhmän jäsentä ei voida valita palkistemisvaliokunnan jäseneksi. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tämän työssä.

Toimitusjohtajan henkilötiedot löytyvät tästä.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.