Vuoropuhelu

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi Cramossa käydään jatkuvaa vuoropuhelua, jonka lähtökohdat määritellään yhteisellä Cramo Dialogi –mallilla. Tarkoituksena on luoda Cramoon avoin keskustelukulttuuri ja luottamuksen ilmapiiri. Näin myös varmistetaan, että kaikki ymmärtävät henkilökohtaisen roolinsa ja tavoitteensa suhteessa konsernin strategiaan. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovelletaan henkilö- ja tiimitasolla yhteistä työsuorituksen arviointiprosessia.

Cramopol on Cramon arvoihin ja etiikkaan perustuva yhtiön sisäinen viestintätyökalu, jota pelataan lautapelin tavoin. Cramopolin päätavoitteita ovat yhtiön ydinarvojen viestiminen ja yhteisen ammattietiikan muodostaminen, tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen konsernin strategioista ja päämääristä sekä innovatiivisen ja luovan yrityskulttuurin luominen.

Työtyytyväisyyttä mitataan kahdesti vuodessa riippumattomalla, nimettömällä konsernitason kyselyllä sekä Cramo Dialogin avulla. Cramon tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt laativat kyselytulosten perusteella omat henkilöstökehityssuunnitelmat ja seuraavat suunnitelmien täytäntöönpanoa ja tuloksia tytäryhtiö- ja maakohtaisesti.