Yhtiöjärjestys

Rekisteröity 10.3.2020

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Cramo Oyj ja Cramo Plc englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on rakennus-, teollisuus- ja muilla toimialoilla tarvittavien koneiden, laitteiden ja välineiden maahantuonti, vuokraus, valmistus, korjaus, huolto, myynti ja leasingtoiminta sekä näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä tehtäviä, ja siihen liittyen myös omistaa ja vuokrata kiinteistöjä, sekä omistaa arvopapereita ja käydä kauppaa arvopapereilla ja kiinteistöillä.

3. Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

5. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen.

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta niin, että prokuristilla yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa on oikeus yhtiön edustamiseen.

6. Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8.  Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua joko Vantaalla tai Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päätäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle saadakseen osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,
2. toimintakertomus ja
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta ja
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista

valittava

9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, sekä

käsiteltävä

11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.