Yhtiökokous 2005

06.04.2005 16:30

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2005
vahvistettiin tilivuoden 2004 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyttiin hallituksen
osingonjakoehdotus, jonka mukaan osinkoa tilivuodelta 2004 jaetaan 0,25 euroa
osakkeelta. Osingonjakoon oikeuttavia osakkeita on 14.319.807 kappaletta, jota
vastaava osinko on 3.579.951,75 euroa. Osinko on 44,64 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta. Tilikaudelta 2004 jaettavan osingon täsmäytyspäivä
on 11.4.2005 ja osingonmaksu alkaa 18.4.2005.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN UUSMERKINNÄLLÄ

Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3.716.751,09 eurolla antamalla
merkittäviksi enintään 2.199.261 kappaletta yhtiön uusia B-sarjan osakkeita,
joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,69 euroa, kuitenkin siten, että
valtuutus ja hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten
yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään
vastaavat enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n
mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita muun kuin yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakaspohjan laajentaminen, yrityskauppojen tai
yritysten välisen yhteistyön rahoittaminen, yritysjärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään merkintään oikeutetuista, merkintähinnan
määrittelyperusteista, merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista.

Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittausoikeutta tai
muutoin tietyin ehdoin.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAAN

Hallitus valtuutettiin hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
yhtiön omia B-sarjan osakkeita enintään 715.990 kappaletta eli viisi (5)
prosenttia yhtiön osakepääomasta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon käytettäväksi vastikkeena yhtiön liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta hankittaessa tai mahdollisissa yrityskaupoissa taikka yhteistyöjärjestelyissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tämä valtuutus korvaa 2.4.2004 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa
annetun valtuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEEN

Hallitus valtuutettiin luovuttamaan kaikki hallitukselle annetun valtuutuksen
nojalla hankitut omat B-sarjan osakkeet. Osakkeet saadaan luovuttaa vastikkeena
yhtiön liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta hankittaessa tai mahdollisissa
yrityskaupoissa taikka yhteistyöjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla
ja päättämässä laajuudessa vähintään julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä muodostuneeseen luovutushetken käypään arvoon. Hallitus saa luovuttaa osakkeet päättämälleen luovutuksensaajalle päättämässään järjestyksessä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy, ei kuitenkaan lähipiirille ja se on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tämä valtuutus korvaa 2.4.2004 pidetyssä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa
annetun valtuutuksen.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallitukseen valittiin seuraavat seitsemän jäsentä: Eino Halonen, Asko
Järvinen, Matti Koskenkorva, Jari Lainio, Juhani Nurminen, Pekka Pystynen ja
Paavo Ruusuvuori.

Yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Yrjö Haukatsalo sekä  varatilintarkastajaksi
KHT Janne Rajalahti. PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena
tilintarkastajana on KHT Henrik Sormunen.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Paavo Ruusuvuoren ja varapuheenjohtajaksi Matti
Koskenkorvan.

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vesa Koivula
konsernijohtaja
puh. 09-89481, 040-5105710, faksi 09-8948287
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.