Yhtiökokous 2006

06.04.2006 15:30
RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2006 käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2005.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2006 ja osingonmaksupäivä on 20.4.2006.

VASTUUVAPAUS SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN
VALINTA

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2005.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Gunnar Glifbergin, Stig Gustavsonin, Phil van Haarlemin, Eino Halosen, Pekka Heusalan, Juhani Nurmisen ja Hannu Krogeruksen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Tomi Englundin ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko sekä varatilintarkastajaksi KHT Roger Rejströmin.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 20.4.2006 alkaen.

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vesa Koivula
konsernijohtaja
puh. 01066110, 040-5105710, faksi 0106611298

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.