Yhtiökokous 2007

Cramon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.4.2007
Cramo Oyj:n pörssitiedote 18.4.2007 klo 13.00

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2006.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2007 ja osingonmaksupäivä on 30.4.2007.

VASTUUVAPAUS SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN
VALINTA

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Gunnar Glifbergin, Stig Gustavsonin, Eino Halosen, Hannu Krogeruksen ja Juhani Nurmisen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Esko Mäkelä.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Tomi Englundin ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 2.5.2007 alkaen.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.