Yhtiökokous 2008

Cramon yhtiökokous 2008

Cramon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.4.2008

Cramo Oyj  Pörssitiedote 23.4.2008, klo 15.05

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona
23.4.2008.

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti
0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2008 ja osinko maksetaan 6.5.2008.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
suostumustensa mukaisesti Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen sekä uutena jäsenenä Fredrik Cappelen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 40.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Palkkiosta 40 prosentin suuruinen osuus suoritetaan Cramo Oyj:n osakkeina ja 60 prosentin suuruinen osuus suoritetaan käteisenä rahana. Hallituksen ulkomaisille jäsenille palkkio voidaan kuitenkin maksaa kokonaan käteisenä rahana. Lisäksi vahvistettiin kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta. Kohtuulliset matkakustannukset maksetaan laskun mukaan.

Cramo Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT Tomi Englund sekä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Erkka Talvinko.

2. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.066.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
suunnatusti. Osakkeiden hankinnat toteutetaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009 saakka.

3. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 3.066.000 kappaletta. Hallitus päättää omien osakkeiden
luovutuksen ehdoista.

Luovutus voi tapahtua suunnatusti edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10
luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten
oikeuksien antamiseen, ei kuitenkaan henkilöstön optio-ohjelmasta päättämiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009 saakka.

4. VALTUUTUS OSAKEANNISTA JA OSAKKEESEEN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA PÄÄTTÄMISEKSI

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien,
vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 6.132.000 yhtiön uutta osaketta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus ei kuitenkaan
koske henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti
edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 23.9.2009 saakka.

5. CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajakseen Eino Halosen.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Eino Halonen
puheenjohtajaksi sekä Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Stig
Gustavson puheenjohtajaksi sekä Gunnar Glifberg ja Hannu Krogerus jäseniksi.

Vantaalla 23.4.2008

CRAMO OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 510 5710

Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.