Yhtiökokous 2009

Cramo Oyj  Pörssitiedote 1.4.2009, klo 16.25

CRAMO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona
1.4.2009.

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti
0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009 ja osinko
maksetaan 15.4.2009. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen tulee kuluvan vuoden aikana erikseen arvioida lisäosingon maksamisen edellytyksiä ja tarvittaessa kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle päättämään asiasta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja
Fredrik Cappelen sekä uutena jäsenenä Jari Lainio.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 40.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.
Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset
matkakustannukset laskun mukaan.

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Erkka Talvinko.

2. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.066.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
suunnatusti. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 1.10.2010 saakka.

3. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 3.066.000 kappaletta. Hallitus päättää omien osakkeiden
luovutuksen ehdoista.

Luovutus voi tapahtua suunnatusti edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10
luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten
oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 1.10.2010 saakka.

4. OPTIO-OIKEUDET

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000
kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön
uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa 2009. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2012-31.12.2013.

Vantaalla 1.4.2009

CRAMO OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.