Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin.

Osakkeenomistajat tai osakkeenomistajien valtuuttamat edustajat voivat käyttää päätöksenteko-oikeuttaan yhtiötä koskevissa asioissa osallistumalla asianmukaisesti koolle kutsuttuun yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajalla voi olla mukanaan avustaja.

Varsinainen yhtiökokous pidetään Vantaalla tai Helsingissä kerran vuodessa, viimeistään kesäkuun lopussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Cramon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsun julkaisee hallitus. Kutsu julkaistaan vähintään 21 päivää ennen kokousajankohtaa hallituksen määräämässä sanomalehdessä, ja kutsun sisältävä pörssitiedote asetetaan nähtäville yhtiön Internet-sivuille.

Yhtiökokoukseen voivat osallistua Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivään mennessä osakkeenomistajiksi merkityt osakkaat. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka on oltava vähintään 10 päivää ennen kokousta. Jos osakkeenomistaja haluaa yhtiökokouksen käsittelevän tiettyä asiaa, on hänen esitettävä asia hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun julkaisemista, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja yhtiökokouksista löytyy tältä sivustolta kohdasta Yhtiökokoukset 2005-2018.

Yhtiön tilinpäätös sekä muut osakeyhtiölain nojalla yhtiökokouksessa mahdollisesti hyväksyttävät asiakirjat ja hallituksen esitykset asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön pääkonttorissa ja Internet-sivuilla 21 päivää ennen yhtiökokousta. Osakeyhtiölain mukaisesti asiakirjojen jäljennökset lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, asetetaan osakkeenomistajien saataville yhtiön Internet-sivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Cramon tarkoituksena on, että kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastajien tulee aina olla läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa, jotta he voivat vastata osakkeenomistajien kysymyksiin. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava hänen valinnastaan päättävään yhtiökokoukseen, jollei poissaololle ole painavia syitä. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkittynä yhtiön osakasrekisteriin.

Vuosi 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019.

Tietoja yhtiökokouksen päätöksistä on tällä sivustolla kohdassa Yhtiökokous 2019.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.