Ylimääräinen yhtiökokous 2020

Cramo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 10.3.2020.

Cramo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Cramo Oyj:n (”Cramo”) 10.3.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) päätti seuraavista asioista:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi Peter (Pierre) Boelsin hallituksen puheenjohtajaksi, Elisabeth (Lilian) Boels-van Kerkomin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Johannes (Jan Piet) Valkin hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskevan muutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, ja että kaikille Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Hallituksen järjestäytyminen

Cramon hallituksen toimikausi alkoi edellä mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin tänään 10.3.2020 ja järjestäytymiskokous pidettiin tänään. Hallitus päätti, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät.

Johtuen siitä, että Boels Topholding B.V. omistaa yli 90 prosenttia Cramon osakkeista, lunastusmenettely koskien Cramon jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että Cramon osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, Cramo ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Cramon internetsivuilla www.cramogroup.com viimeistään 24.3.2020 alkaen.

CRAMO OYJ

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.